Sökning: "Multiple Regression"

Visar resultat 1 - 5 av 926 uppsatser innehållade orden Multiple Regression.

 1. 1. Blomsterlupinens olika blomfärger i relation till bebyggelse och breddgrad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christine Ehrlander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, är en invasiv art som introducerades i Europa som trädgårdsväxt på 1800-talet. Arten har sedan spridits och finns idag vild i stora delar av Europa. Mänskliga aktiviteter antas ha en betydande påverkan på växtens spridning. LÄS MER

 2. 2. Corporate governance effekt på lönsamhet och koldioxid : -En kvantitativ undersökning av 202 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Gajeva; Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Corporate governance; profitability; carbon dioxide emissions; CSR; Corporate governance; lönsamhet; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier.   Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Upplevd psykosocial arbetsmiljö hos konsultchefer och mellanchefer : Dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som har störst samband med hälsa och välbefinnande hos mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sebastian Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Consultant Manager; Middle Manager; Psychosocial Work Environment; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2; Konsultchefer; Mellanchefer; Psykosocial arbetsmiljö; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2;

  Sammanfattning : The consultant manager has been described as a complex profession with requirements from three directions (consultants, own managers and clients). The purpose of this study was to investigate whether consulting managers perceive their psychosocial work environment differently from a typical middle management role (which only has requirements from staff and their own managers). LÄS MER

 4. 4. Radikala högerpopulistiska partier i Västeuropa : Ett enhetligt recept på framgång?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Filip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Populist-Radical-Right Parties; Winning Formula; Populism; New Political Issues; Policy Preferences;

  Sammanfattning : Since the 1990s the support for the populist radical right parties has steadily increased. This essay investigates if there is a common policy preference among this party-family that makes them successful, irrespective of each party’s national belonging. LÄS MER

 5. 5. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER