Sökning: "Multiple regressions"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Multiple regressions.

 1. 1. Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Paulina Borg; Natalie Grossmann; [2024]
  Nyckelord :CSR-reporting; ESG; greenwashing; logistic; signaling; CSR-performance; CSR-rapportering; ESG; greenwashing; logistik; signalering; CSR-prestation;

  Sammanfattning : Titel: Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Natalie Grossmann och Paulina Borg Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 - Januari Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är en central fråga till följd av den globala klimatkrisen och en ökad medvetenhet bland intressenter, där logistiksektorn i synnerhet står inför betydande utmaningar. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR-prestation och CSR-rapportering för logistikföretag utifrån ett signalerings- respektive greenwashing perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vilka dubbla karriär-upplevelser predicerar mental hälsa hos idrottselever på gymnasienivå? : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Hagehall; Julia Fallesen; [2024]
  Nyckelord :Health; well-being; dual career; upper secondary school in sports; youth athletes; Hälsa; välbefinnande; dubbla karriärer; idrottsgymnasium; ungdomsidrottare;

  Sammanfattning : Mental health is an important resource for a successful and developing athleticcareer (Schinke et al., 2018), which also results in better performance (Henriksen et al.,2019). Commitment to a dual career (DC) seems to be beneficial to the athlete inrelation to several aspects (Aquilina, 2013; Stambulova et al. LÄS MER

 3. 3. What are the odds of civil war? Investigating the relationship between quality of government, voter turnout, civil war, and the Democratic peace theory

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Salome Nordberg; [2023-10-05]
  Nyckelord :Quality of government; civil war; voter turnout; democratic peace theory; logistic regression;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to quantitatively investigate the relationship between the quality of government, voter turnout, and civil war. By doing a hypothesistesting analysis through logistic regression. LÄS MER

 4. 4. Från röstsedlar till rikedom: Kan demokrati förklara skillnad iBNP per capita? : En multipel regressionsanalys av paneldata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Moa Tallroth; Johanna Wyckman; [2023]
  Nyckelord :economic growth; GDP per capita; democracy index; growth theory; ekonomisk tillväxt; BNP per capita; demokratiindex; tillväxtteori;

  Sammanfattning : Det finns stora skillnader i nivån av BNP per capita mellan länder som inte går att förklara med nuvarande teorier om konvergens, det vill säga att fattiga länder kommer att komma ifatt rika länder på lång sikt. I stället verkar skillnaderna i länders inkomstnivå bestå. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors reella yttrandefrihet i Nigeria : En kvantitativ studie om efterlevnaden av den demokratiska institutionen yttrandefrihet i Nigeria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erica Johansson; [2023]
  Nyckelord :Nigeria; kvinnor; yttrandefrihet; demokrati; könsskillnader.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate womens freedom of speech in the democratic country Nigeria. Furthermore, what other sociodemograhic factor of gender, education level and religious belonging being either majority or minority having the greatest effect on freedom of speech. LÄS MER