Sökning: "Multiresistenta bakterier"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Multiresistenta bakterier.

 1. 1. Art och resistensmönster hos acinetobacterstammar i blodprover från patienter i skånsk sjukvård 2011-2019

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Fatima Nafaa; [2021]
  Nyckelord :Acinetobacter; Antibiotic; MALDI-TOF; multi-resistant; resistance determination.; Acinetobacter; Antibiotikum; MALDI-TOF; multiresistens; resistensbestämning;

  Sammanfattning : Acinetobacter är gramnegativa bakterier som orsakar svåra nosokomiala infektioner hos immunkomprometterade och neutropena patienter. Det har rapporterats att den vanligaste smittkällan är sjukhusutrustning såsom andningsinstrument, där kolonisation av acinetobacter observerats. LÄS MER

 2. 2. Stigmatiserad, ensam och utlämnad : Att leva och vårdas med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Agnes Nordström Brown; [2021]
  Nyckelord :Patience experience; Nursing care; Patient care; Professional-Patient relations; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; Patientupplevelse; Omvårdnad; Patientomhändertagande; Vårdare- patientrelationer; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus MRSA ;

  Sammanfattning : Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a multidrug-resistant bacterium that causes serious infections. Specific measures to prevent the spread of MRSA are required within health care, and insufficient knowledge and lack of compliance to these measures have been identified in healthcare professionals. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans arbete att förebygga spridning av multiresistenta bakterier inom slutenvården - med inriktning mot MRSA - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jannike Holtz; Matilda Lind; [2021]
  Nyckelord :MRSA; basic hygiene routines; preventive spread of infection; knowledge; education; literature review.; MRSA; basala hygienrutiner; förebyggande smittspridning; kunskap; utbildning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Innebörden av multiresistenta bakterier beskrivs samt de vanligaste orsaker till smittspridning inom sluten vården. Sjuksköterskans har ett ansvar i sin roll gällande vårdmiljö, omvårdnad och teamarbete för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier där en stor vikt ligger i de basala hygienrutinerna. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av isolering hos patienter koloniserade med multiresistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Perdal; [2020]
  Nyckelord :multiresistenta bakterier; patient isolering; upplevelse; omvårdnad; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklat motståndsmekanismer mot läkemedel. Risken för att koloniseras av dessa bakterier är ett problem som ökar globalt, följaktligen växer antalet patienter som vårdas isolerade. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att bära på multiresistenta bakterier - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Israelsson; Therese Mickelsson; [2020]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; experiences; Literature review; Multi-resistant bacteria; patients.; Antibiotikaresistent; Litteraturöversikt; Multiresistenta bakterier; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Multiresistenta bakterier (MRB) förekommer i hela världen och klassas  som ett globalt folkhälsoproblem. Kunskapen om multiresistenta bakterier är låg både hos  patienter och sjukvårdspersonal. För att minska risken för spridning behövs mer kunskap och om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner. LÄS MER