Sökning: "Muneer Ayoub"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Muneer Ayoub.

  1. 1. Användning av digitala verktyg för patienter inom psykosvården En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Muneer Ayoub; Baharak Yahaghi; [2021-06-29]
    Nyckelord :Digitala verktyg; eHälsa; Psykossjukdom; Schizofreni; Återfall.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Efterfrågan av psykiatrisk vård har i takt med en ökad psykisk sjukdom också ökat.Detta har i sin tur skapat behov av nya lösningar för att öka tillgängligheten för en säker och jämlikvård. En psykos kan vara allt från livslång till några timmar av flera olika orsaker. LÄS MER