Sökning: "Munhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Munhälsa.

 1. 1. Hälsopromotörer inom Folktandvården - Enintervjustudie om behovet avhälsofrämjande arbete inomtandvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alice Bergström; Emmi Ekman; Julia Jägmar; [2021-08-30]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion ; Jämlik hälsa; Levnadsvanor; Munhälsa ; Samverkan;

  Sammanfattning : En förbättrad munhälsa hos framförallt barn är ett viktigt steg för att minska ojämlikheterna i allmänhälsan mellan olika grupper i samhället. Att förebygga karies hos barn har visats vara viktigt ur flera hälsoaspekter. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda Senior Alert i omvårdnad av äldre patienter inom hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Grace Landberg; Ricardo Magalhaes; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Distriktssköterskor; Senior Alert; Äldre patienter; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom användning av Senior Alert kan antalet fall av undernäring, trycksår, fallolyckor, munhälsa och blåsdysfunktion hos äldre personer förebyggas och minskas.  Äldre patienter i hemsjukvården är oftast multisjuka, deras hälsotillstånd kan vara komplexa och förändras drastiskt. LÄS MER

 3. 3. En allmän litteraturöversikt som belyser äldres munhälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ninos Chabo; Maria Chabo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar hoppryttarens val av betsel till sin häst

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Forsberg; Ida Myrén; [2021]
  Nyckelord :Betsling; Munhåla; Ridsport;

  Sammanfattning : Ridsporten och då främst grenen banhoppning engagerar många människor i Sverige. Hoppryttarna har alla olika åsikter om hästens utrustning och vilket betsel som bör användas. Förutom val och tillpassning av betsling har även ryttarens hand genom förbindelsen med tygeln betydelse för hästens munhälsa. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskor på IVA kan lindra lidande hos patienten som vårdas oralt intuberad genom munvårdsåtgärder : En kvantitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tora Kronqvist; Ida Wallerstig; [2021]
  Nyckelord :intensive care; critical care; intubated; oral care; suffering; literature-review; oral health; Katie Eriksson; intensivvård; intuberad patient; munvård; lidande; litteraturöversikt; munhälsa; Katie Eriksson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienten som vårdas oralt intuberad på intensivvårdsavdelning får successivt försämrad munhälsa. Endotrakealtuben orsakar muntorrhet, risk för trycksår samt ansamling av bakterier och plack, vilket innebär ett lidande för patienten i form av påverkad munhälsa. LÄS MER