Sökning: "Munich Re"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Munich Re.

  1. 1. Villkor under garantitid i entreprenadförsäkring, en jämförande studie.

    Magister-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Anna-Klara Sefastsson; [2014]
    Nyckelord :Garantitid; AB 04; ABT 06; entreprenadförsäkring; Munich Re; Swiss Re; defektundantag; DE; LEG;

    Sammanfattning : In Sweden there is no legal regulation for the obligations and responsibilities between the contracting parties within the construction, civil engineering and installation sector. To clarify uncertainties regarding the liability, actors from theses sectors have agreed upon a voluntary regulation, called the General Conditions of Contract. LÄS MER