Sökning: "Municipal health care"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Municipal health care.

 1. 1. Basal hygien inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Infection control; hand hygiene; Handwashing; nursing home; compliance; Smittspridning; följsamhet; handhygien; basal hygien; kommunal vård och omsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är väl känt världen över att god handhygien är en av de enskilt mest effektiva insatserna för att hindra smittspridning. Trots detta visar flera studier på låg följsamhet till denna viktiga företeelse och orsakerna för försummandet varierar. LÄS MER

 2. 2. Medarbetares syn på införande av kulturaktiviteter inom äldrevården: Ett internt förändringsprojekt. : En kvalitativ studie kring implementering av vardagsnära och individanpassade kulturaktiviteter inom den kommunala äldrevården.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lasse Magnell; [2021]
  Nyckelord :Change projects; motivation; facilitators; resistance; obstacles; Förändringsprojekt; motivation; kultur; drivkrafter; motstånd;

  Sammanfattning : Positiva hälsoeffekter kopplade till kultur har lett till allt fler initiativ på temat kultur och hälsa inom inte minst vård- och omsorgssektorn. Syftet med föreliggande kvalitativa studie har varit att rikta fokus mot själva arbetet i sig med att implementera kulturaktiviteter inom en vård- och omsorgsverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 4. 4. Delegering av medicinska arbetsuppgifter : -En intervjustudie med sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Nordqvist; Eva Hallström; [2020]
  Nyckelord :Delegations; District Nurses; Home Health Care; Municipal Elderly Care; Patient Safety; Nurses; Safe Care; Retirement Home; Delegeringar; Distriktssköterskor; Hemsjukvård; Kommunal äldreomsorg; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Säker vård; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar i vilket det ingår att se till att äldre som bor på särskilda boenden eller har någon form av hemsjukvårdsinsatser erhåller en säker vård. Omvårdnadspersonalen har närmst kontakt med de äldre inom den kommunala omsorgen. LÄS MER

 5. 5. Ett gränslöst arbete på egna villkor : En kvalitativ studie om enhetschefers arbetssituation inom kommunala organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oskar Dahlén; Jonas Runhager Rickardsson; [2020]
  Nyckelord :krav; kontroll; stöd; oförutsägbarhet; gränslöst;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that includes municipal employed managers in the health and care sector in the region of Sjuhärad. The aim of the study is to capture the managers experiences of their profession and their relationship towards the concept of work-life balance. LÄS MER