Sökning: "Munir Hamid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Munir Hamid.

  1. 1. Taluppfattning: En undersökning av elevers förståelse och svårigheter inom talomvandling mellan olika former (bråk, decimal och procent)

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Abdul Hamid Yasin Munir; [2013]
    Nyckelord :Bråkform; decimalform; grundskolan; matematik; naturliga tal; procentform; talomvandling; åk7-9;

    Sammanfattning : I min studie har jag valt att undersöka elevers förståelse och svårigheter om talomvandling mellan olika former (bråk, decimal och procent). Syftet med detta arbete är att ta reda på elevernas förståelse för och svårigheter med att omvandla tal mellan bråkform, decimalform och procentform. LÄS MER