Sökning: "Muntlig historia"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Muntlig historia.

 1. 1. “Det ingick i livet” : Minnen om barndom och vardag i barnsomsorgen och omsorg om barn 1940–1950

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Margreth Engfors; [2022]
  Nyckelord :Childhood; everyday life; formal and informal childcare; views of children; oral history; preschool didactics; Barndom; vardagsliv; formell och informell barnomsorg; barnsyn; muntlig historia; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur äldre personer ser tillbaka på sin barndom och vardag i barnomsorgen 1940–1950. Genom muntlig historia som teori analyseras de minnen och berättelser som har samlats genom en enkät och textdiskussion från 16 personer via forum på internet. LÄS MER

 2. 2. Fläckiga arbetsförhållanden och fläckfria bär : En undersökning av cirkulär arbetsmigration inom bärindustrin 1980–2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Siirtola; [2022]
  Nyckelord :commercial berry picking; contemporary history; oral history; precarious work; push and pull theory; social history; world-systems theory.; kommersiell bärplockning; muntlig historia; prekärt arbete; push-pull-teori; samtidshistoria; socialhistoria; världssystemteori;

  Sammanfattning : The berry industry is one of many migration corridors where migrant workers work under precarious forms of employment. The essay’s purpose is to examine different perspectives on the living and working conditions in the Swedish berry picking industry. LÄS MER

 3. 3. Minnen av svenska missionärer : En intervjustudie om hur medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe minns Svenska kyrkans missionärer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkans mission; SKM; Evangelisk-luterska kyrkan i Zimbabwe; ELCZ; muntlig historia; kvalitativ metod; Zimbabwe; Rhodesia; missionär; missionsfält;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Överlevandes möte med Sverige -En studie av vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lund 1945-1946Hanna JanssonSjälvständigt arbete i historia 15 hpHandledare: Izabela DahlVårterminen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur överlevande från de nazityska koncentrationslägren skildrar sitt möte med Sverige eller svensk hjälporganisation. Detta görs genom att studera vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lunds arkiv. LÄS MER

 5. 5. Ända sedan gamla dagar under våran ljusblå fana. : -En studie om män och kvinnor i fotbollsupporterkultur i efterkrigstidens Sverige.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Sjöbeck; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; gender; crisis theory; supporter culture; football; soccer.; Manlighetsforskning; genus; maskulinitet; kristeori; supporterkultur; fotboll.;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att undersöka hur den svenska fotbollens supporterkulturs könsfördelning mellan män och kvinnor sett ut årtiondena efter Andra världskriget, hur maskulinitet har konstruerats idenna kontext samt hur synen på genus bland supportrarna såg ut under denna tid. Undersökningen bidrar till forskningsläget med en outforskad period, där andra forskare undersökt tidigare och senare perioder med fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. LÄS MER