Sökning: "Muris Dzonlic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Muris Dzonlic.

  1. 1. Informationssökningsprocess på Internet i studiesituationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Muris Dzonlic; [2010]
    Nyckelord :informationsbehov; sökstrategi; källkritik; kön och Internet;

    Sammanfattning : Uppsatsen presenterar hur högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen (killar respektive tjejer) hanterar informationssökning och källkritik på Internet i samband med studier. Syftet med studien är att se skillnader och likheter i tre sökaspekter (informationsbehov, sökstrategi och källkritik). LÄS MER