Sökning: "Music Education"

Visar resultat 1 - 5 av 862 uppsatser innehållade orden Music Education.

 1. 1. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 2. 2. Musik i grundsärskolan : en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ida Sjögren; [2023]
  Nyckelord :musikundervisning; särskola; anpassningar; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur musiklärare beskriver att de arbetar för att anpassa musikundervisningen för grundsärskolans elever. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare inom grundsärskolan, och empirin analyserades med en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Valfrihet I Musikundervisningen : En studie i hur lärare och elever reflekterar kring hur elevens valfrihet motiverar i musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Manfred Hanberg; [2023]
  Nyckelord :Benefit; freedom of choice; joy; motivation; motivators; music education of teacher’s choice; Motivation; musikundervisning; nytta; nöje; valfrihet; lärarstyrd musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur lärare och elever reflekterar kring elevernas valfrihet i musikundervisningen.  Tidigare studier visar att elevers delaktighet i den generella undervisningen främjar deras motivation. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och bedömning i sång. En kvalitativ intervjustudie om sång i högstadiet i relation till Lgr11 och Lgr22 samt lärares metoder för elever i sångsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Eriksson; Karin Bäckström; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Högstadiet; Läroplan; Musikundervisning; Sång; Sångsvårighet; Sångundervisning; Tonträffning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Curriculum; Grading; Junior high school; Music education; Pitch matching; Singing; Singing difficulty; Singing teaching; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring musiklärares undervisning och bedömning av sång i årskurs 7–9 i förhållande till den nya läroplanen Lgr22, samt de metoder lärare använder för att hjälpa elever i sångsvårigheter att nå måluppfyllelse och utveckla tilltro till sin förmåga att sjunga; metoder som lärarens uppmuntran, kommunikation och verktyg för tonträffning. Olika perspektiv lyfts fram gällande genomförande av bedömning i sång, främst formativa, men även summativa med fokus på elevernas delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Studera starkt : En fenomenografisk studie om en intervention i positiv psykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lif Frida; Winbäck Julia; [2023]
  Nyckelord :well-being; motivation; positive psychology; positive pedagogy; music education; Project: Study with Strength; välmående; motivation; positiv psykologi; positiv pedagogik; musikpedagogik; Projekt: Studera starkt;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur elever och lärare uppfattar och samtalar om motivation och välmående, i förhållande till positiv psykologi. Som avgränsning har vi valt att undersöka elevers och lärares uppfattningar om interventionskursen Studera starkt. LÄS MER