Sökning: "Musikalisk timing"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Musikalisk timing.

 1. 1. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 2. 2. Tid för Time? : En studie i hur musikalisk timing lärs ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Jesper Götlind; [2012]
  Nyckelord :Musical Time; Teaching; Music education; Tools; Socio-cultural perspective; Musikalisk Time; Undervisning; Musikpedagogik; Redskap; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om innebörden av Time som begrepp samt att ge en bild av hur erfarna lärare hanterar ämnet i sin undervisning. Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och hur medierande redskap används i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Gitarr i tid och rytm: En kvalitativ studie av möjlighetsperspektiv inom gitarrmetodik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elias Källvik; [2012]
  Nyckelord :Guitar; rhythm; timing; guitar teaching methods; gitarr; rytm; gitarrmetodik.; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Guitar in time and rhythm. The purpose of this study is to identify tools for rhythm teaching in guitar education. LÄS MER