Sökning: "Musikaliskt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Musikaliskt lärande.

 1. 1. Tangenttradition : En kvalitativ intervjustudie om musiklärarstudenters syn på pianots roll i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Anna Hoogland; [2020]
  Nyckelord :musical learning; instrumental teaching; singing; piano; sociocultural perspective; semi structured interviews; musikaliskt lärande; instrumentalundervisning; sång; piano; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur musiklärarstudenter med inriktning sång i de olika genrerna jazz, folkmusik och klassisk musik ser på pianots roll i sångundervisning. Tidigare litteratur och forskning berör pianots användande inom ramen för instrumentalundervisning och hur det kan påverka olika undervisningssituationer. LÄS MER

 2. 2. När ska jag sjunga vad? : En självstudie om minnestekniker kring textligt lärande i musikaliskt utövande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Eklund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Design theory; learning by heart; mnemonic; video documentation; logbook; Designteori; utantilllärning; minnesteknik; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna självobservationsstudie är att undersöka hur olika förutbestämda övningsdesigner, baserade på auditivt, visuellt och imaginärt förhållningssätt, används för att lära in text utantill i musikaliska sammanhang. Studien är baserad på ett designteoretiskt perspektiv med fokus på hur semiotiska resurser används i lärandet. LÄS MER

 3. 3. Betyg och bedömning på det estetiska programmet - En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar att betyg och bedömning inverkar på elevernas musikaliska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Örsta; [2020]
  Nyckelord :Betyg; Bedömning; Mätbarhet; Musikaliskt lärande; Musikundervisning; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Grading; Assesment; Measurability; Musical learning; Music education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : During my five years of educational studies at Malmö Academy of Music, and with a great personal interest in the subject, I have observed a trend where measureable factors are increasingly sought after within the educational school system. Within that trend I have noticed a risk in letting the simplicity and bias, that so often permeates measurable factors, influence musical education to a large extent. LÄS MER

 4. 4. Babyrytmik: rörelseglädje och musikalisk gemenskap – en rytmikpedagogs och fyra föräldrars upplevelser av babyrytmik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Nordström; [2019]
  Nyckelord :babyrytmik; gemenskap; musik; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; rytmik; rörelse; samspel; spädbarnssång. educational science; eurhythmics for infants; eurhythmics; community; interplay; movement; music; music education; singing with infants.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av babyrytmik och vad som kan uppnås genom babyrytmik i en verksamhet tillhörande Svenska Kyrkan i Malmö. Litteraturkapitlet beskriver begreppet rytmik och dess bakgrund, babyrytmik, barns upplevelse av musik och rytmik, samt barns utveckling kopplad till musik och rytmik. LÄS MER

 5. 5. “Ursäkta ljudet men vi musikar” En studie av barns skapande av barndom med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmy Hansson; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barndom; Barndomssociologi; Barndomsgeografi; Förskola; Musiksociologi; Musicking;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera musikens betydelse för barns görande av sin egen barndom, där barn ses som sociala och kompetenta aktörer. Ur ett barndomssociologiskt och musicking perspektiv, analyserar vi vad som sker i mötet mellan barn och musik i en förskolekontext där barn samspelar med andra. LÄS MER