Sökning: "Musikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Musikdidaktik.

 1. 1. Musikdidaktik i förskolan & förskoleklass : En kvalitativ studie om hur musikämnet kan leda till barnens deltagande, lärande och språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Parman Gitijah; Eva Karanta; [2022]
  Nyckelord :music; didactics; participation; learning; language development; competence; goal; tool.; Musik; didaktik; deltagande; lärande; språkutveckling; kompetens; mål; verktyg medel.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the value of music in children’s lives and to find out if music activities/lessons can affect children’s learning and development in preschool and preschool class. We want to delve deeper into the definition of music based on different perspectives. LÄS MER

 2. 2. Musik - Kunskap : Tre musiklärares syn på musik som kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :John Viklund; [2022]
  Nyckelord :kunskapsformer; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Studien undersöker musiklärares uppfattning av olika kunskapsformer i musik och hur det formar deras undervisning. Intervjuer genomfördes med musiklärare och analyserades med en hermeneutisk metod utifrån Aristoteles kunskapsformer episteme, techne och fronesis. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning i förskolan med instrumentspel som fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Robin Sonesson; David Alamidi; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsformer; didaktik; förskollärare; instrumentspel; musikdidaktik; musikundervisning; producerande funktion; reproducerande funktion; rumsliga förutsättningar; instrument;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera förskollärares syn på barns förutsättningar till instrumentspel i musikundervisning. Som metod genomfördes ett kvalitativt undersökningsarbete. Forskningsempirin genererades genom intervjuer som systematiskt arbetades igenom och som skapade datan för analysen. LÄS MER

 4. 4. Att iscensätta musikundervisning i förskolan där musiken är målet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Isaksson; Emelie Persson; [2021]
  Nyckelord :musik; förskola; undervisning; inommusikaliskt mål;

  Sammanfattning : Som verksamma pedagoger i förskolan upplever vi att musik som ett innehåll i förskolan inte får tillräckligt stort utrymme i undervisningen. Våra erfarenheter är att musik till största delen används som en metod för att lära barnen något annat. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER

 5. 5. ”Du det är så jävla viktigt!” : En kvalitativ studie av hur musik används i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ramón Bendix-Benitez; Kalle Nimhagen; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; musik; musikdidaktik; musikpedagogik; musikundervisning;

  Sammanfattning : Musik spelar en stor roll i barns liv och har en självklar plats med en lång tradition i förskolans undervisning. Därför vill vi i denna uppsats undersöka och analysera hur förskolepedagoger ser på musikens roll i förskolan och hur, när och varför de använder musik. LÄS MER