Sökning: "Musiklärares känslomässiga reaktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Musiklärares känslomässiga reaktioner.

  1. 1. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
    Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER