Sökning: "Musiktexter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Musiktexter.

 1. 1. HipHop ger mer hopp : En studie av berättelser om förortslivet i svenska hiphoptexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Shadi Jessica Kiyashe; [2012]
  Nyckelord :Musik; narrativ; hiphop; identifikation; igenkänning; påverkan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är avsedd till att sätta retoriken i musiktexter i fokus. Syftet är att undersöka vilka berättelser och verklighetsbeskrivningar om livet i förorten, som framförs i Kartellens hiphoptexter. Sammantaget har fyra hiphoptexter valts, där Sonja Foss analysmodell är central i uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Hiphopmusikens upplevda verklighet : En kritisk diskurspsykologisk analys av kvinnliga hiphopartisters musiktexter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Claudia Muraszombathi; [2012]
  Nyckelord :hiphop; kvinna; social rörelse; kritisk diskurspsykologi; internet;

  Sammanfattning : Intresset för denna studie började med tanken på musik som social rörelse och på vilket sätt detta medium framställer en verklighet av sociala problem och orättvisor.Denna studie om kvinnliga hiphop artisters musiktexter ämnar att lyfta fram hur olika diskurser produceras och reproduceras, förhandlas, utmanas och förändras, hur verkligheten konstrueras i texterna samt vilka möjliga subjektspositioner banar de identifierade diskurserna i musiktexterna väg för. LÄS MER

 3. 3. ”Allt jag har är en dröm jag inte klarar” : Maskulinitet i Ken Rings och Håkan Hellströms musiktexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Joakim Sveland; [2009]
  Nyckelord :Diskurs; Genusordning; Hegemonisk maskulinitet; Håkan Hellström; Intersektionalitet; Ken Ring; Maskulinitet; Musiktexter; Protestmaskulinitet; Underordnad maskulinitet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur artisterna Håkan Hellström och Ken Ring konstruerar diskurser kring maskuliniteten i sina musiktexter. Utifrån poststrukturalistiskt influerad teori kring feminism och maskulinitet görs en komparativ närläsning som bildar en tematiskt uppbyggd studie. LÄS MER

 4. 4. Fanan, förrädarna och friheten : Musiktexter med ideologiska teman från Tredje Riket till Vit Makt-rörelsen – en komparativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Christian Nilsson; [2009]
  Nyckelord :musik; Tredje Riket; musiktexter; diskursanalys; Vit Makt; Vit Makt-musik; White Noise; ideologiska teman; historiebruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Myten om luffarturisten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anders Olsson; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en bild av vilka föreställningar som finns om luffarturister och visa hur dessa föreställningar förmedlas. Dessutom är syftet att skapa förståelse för hur det sätt på vilket luffarturister uppfattar sig själva och sin grupp förhåller sig till dessa föreställningar och hur de agerar i förhållande till dessa föreställningar. LÄS MER