Sökning: "Muslimer Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Muslimer Sverige.

 1. 1. Islam och muslimer i Johannes Anyurus fiktiva skildring av det framtida Sverige : En tematisk textanalys av den fiktiva romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sara Elaies; [2021]
  Nyckelord :Popular culture; Islam; Muslims; secularization theory; open and closed attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify and illuminate Anyurus fictional portrayal of Islam and Muslims role in the future Swedish society. Furthermore, this thesis intends to shed light on the novels attitudes towards Islam and Muslims. This thesis hopes to add knowledge about how Islam and Muslims can be portrayed in popular cultural. LÄS MER

 2. 2. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 3. 3. Är svenska muslimska kvinnors religionsfrihet villkorad ur ett intersektionellt perspektiv? : En kvalitativ intervjustudie om slöjan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Flodin; Ilona Henrysson; [2020]
  Nyckelord :Slöja; slöjförbud; genus; religion; religionsfrihet; religiös proximitet; intersektionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ abduktiv intervjustudie. Studien undersöker om svenska muslimska kvinnors religionsfrihet kan anses villkorad ur ett intersektionellt perspektiv och vad ett slöjförbud i skolan skulle kunna innebära för respondenternas döttrar och familjer. LÄS MER

 4. 4. Islamofobi i västvärlden - ett skolproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mauritz Andersson; [2020]
  Nyckelord :främlingsfientlighet; islam; islamofobi; lärarstrategier; motverkan; muslimer; rasifiering; rasism; religiös tillhörighet; xenofobi; öppenhet; värderingar;

  Sammanfattning : Det följande arbetet är en kunskapsöversikt som ämnats åt att utforska vad forskning säger om hur man kan hantera och motverka islamofobi i skolsituationer. Frågan som utforskas är didaktiskt relevant och utformad på följande sätt: ”Hur kan man som lärare, enligt forskning, motverka islamofobi i skolsituationer?” Innan forskningen kring det didaktiska utforskas ges en kort inblick i hur islamofobi utvecklats i västvärlden under 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. En annan bild av islam : En kvantitativ studie kring ungdomars religiösa aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Desirée Norén; Marlén Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Muslimer; Ungdomar; Religiös aktivitet; Kön; Etnicitet; Socialisationsteori; Deprivationsteori;

  Sammanfattning : Den begränsade bild som medierapporteringen ger av islam och muslimer är en bidragande faktor till de stereotyper som florerar i samhället. Målet med denna studie är att lyfta fram en mångsidig bild av unga muslimer i Sverige genom att undersöka om och hur de utövar sin religion. LÄS MER