Sökning: "Mustafa Jafari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mustafa Jafari.

  1. 1. Sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer: en integrativ litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Emil Lahti; Mustafa Jafari; [2018]
    Nyckelord :Delirium; risc factors; assessment; detecting; recognition; conditions; limitations; nursing;

    Sammanfattning : Delirium är ett allvarligt psykiskt syndrom som är vanligt förekommande hos äldre patienter. Förändrad uppfattning av tid och rum, hallucinationer, störningar i medvetandegrad, känsloliv samt minne är några symptom en deliriös person kan uppleva. LÄS MER