Sökning: "Mutual Integration"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Mutual Integration.

 1. 1. Interconnectivity between Success Factors in the Front End of Innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tessa Willianne van Oostrum; Fiona Westermeier; [2019]
  Nyckelord :Front End of Innovation; Customer Involvement; Integration; Interconnection; Cross-functional collaboration; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to answer the question how the interconnection of two success factors contribute to the individual elements of the Front End of Innovation, as identified by Koen et al. (2001). The distinguished success factors are; the integration of marketing & sales and research & development, and customer involvement (Florén et al. LÄS MER

 2. 2. Svenska fonders investeringsstrategier och prestation : En kvantitativ studie om hur fondens tillämpning av SRI och ESG-integrering påverkar den riskjusterade avkastningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabella Andersson; Adrian Stelling; [2019]
  Nyckelord :ESG; Equity funds; SRI; Portfolio diversification; Risk-adjusted return; ESG; Aktiefonder; SRI; Diversifiering; Risk-justerad avkastning;

  Sammanfattning : The interest for sustainable funds have increased recently. ESG has become a part of companies everyday life and SRI a part of the investment strategies used by equity funds. LÄS MER

 3. 3. Aligning Enterprise Strategy with IT projects : Uncovering the most common factors causing misalignment in IT project

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Kim Nilsen; [2019]
  Nyckelord :IT project alignment; misalignment; misalignment factors; business-IT alignment; strategic alignment;

  Sammanfattning : Stratgic alignment has been one of the top concerns for IT executives for decades. One of the great debates in literature regarding strategic alignment is what act ‘alignment’ means, why it is needed and how do enterprises stay aligned. LÄS MER

 4. 4. "De bygger ett nytt liv i ett nytt land" : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas och etablerade svenskars erfarenheter av social integration och dess betydelse för nyanländas integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Andersson; Jennie Honkanen; [2019]
  Nyckelord :integration; social integration; integration project; Sweden; Diaz s integration model; Berry s acculturation model; integration; social integration; integrationsprojekt; Sverige; Diaz integrationsmodell; Berrys ackulturationsmodell;

  Sammanfattning : Integration har på senare år fått stort utrymme i den samhälleliga såväl som den politiska debatten. Integration är en dubbelriktad process som betonar det ömsesidiga ansvaret och tillmötesgåendet mellan etablerade svenskar och nyanlända. LÄS MER

 5. 5. En annan sida av myntet : En studie kring integrerade elever med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras kamratskap och sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Andreas Frykner; Gunilla Holte; [2019]
  Nyckelord :Grundsärskola; inkludering; integrering; kamratskap och social samspel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with new experiences on how friendship and the social interaction for integrated students with intellectual disability looks like. There is research showing both positive and negative effects of inclusion and the integration of students with disabilities. LÄS MER