Sökning: "My Carserud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden My Carserud.

  1. 1. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :My Carserud; [2020]
    Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

    Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER