Sökning: "My Dalenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden My Dalenbäck.

  1. 1. Riktlinjer för riktlinjer : En studie i att utforma riktlinjer för presentationsteknik för anställda inom en organisation.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :My Dalenbäck; [2012]
    Nyckelord :Riktlinjer; presentationsteknik; PowerPoint;

    Sammanfattning : Many workplaces around the world use some kind of presentation software as an aid during presentations. At Westinghouse Fuel Service in Västerås they experienced that they didn´t know how to use this medium to its fullest extent. LÄS MER