Sökning: "My Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden My Jensen.

 1. 1. I väntan på ett beslut : En kvalitativ studie med fokus på arbetet på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ana Del Carmen Jensen Alas; [2019]
  Nyckelord :asylum-seeking children; HVB; integration handler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur arbetet med ensamkommande barn bedrivs. Forskningsfrågorna fokuserade på hur integrationshandledare arbetar för att tillgodose barnens behov, hur de arbetar med integrationsprocessen och slutligen vilka utmaningar de möter i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksverksamhet för de allra yngsta. : Belastning eller belöning för bibliotekens grunduppdrag? En innehållsanalys av HelGe-bibliotekens planer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Bild Jensen-Sondrup; [2019]
  Nyckelord :Småbarnsverksamhet; kommunalt självstyre; delaktighet; barnkonventionen; barnbibliotekariers identitet; biblioteksplaner; innehållsanalys; HelGe-biblioteken;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine the library plans of the HelGe-libraries to find what is revealed about library services for the youngest children (0-3 years). I have made a content analysis to compare previous research on the subject with my findings in the plans. LÄS MER

 3. 3. Du er her ikke : Projektrapport

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Mette Jensen Bystrup; [2018]
  Nyckelord :identity; twins; loneliness; duality; graphic novel; picture book; identitet; tvillinger; ensomhed; dualitet; grafisk roman; billedbog;

  Sammanfattning : Mit masterprojekt er en grafisk roman med titlen Du er her ikke. Den omhandler temaer såsom identitet, dualitet, ensomhed og tvillingeskab. Bogen har en fragmentarisk struktur, hvor helheden skabes af erindringsglimt, der veksler med fantasier, og hvor selve billedudtrykket er en bærende del af fortællingen. LÄS MER

 4. 4. Hur flickor och pojkar framställs i bilderboken : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erica Jensen; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; genus; genussystem; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of my study was to investigate how girls and boys are produced in the picture book, to contribute knowledge about gender in children's literature but also to see what gender images the children meet through the picture book. To find that out, I chose to analyze four picture books between 2013-2016 because it would probably describe how girls and boys are seen today. LÄS MER

 5. 5. Att mötas i varandras annanhet : En vetenskaplig essä om förskolan som komplex mötesarena av relationer, erfarenheter och föreställningar

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Britta Unefäldt; [2018]
  Nyckelord :Relationships; relationship building; relationship skills; child s perspective; otherness; horizon of understanding; encounters; assumptions; Relationer; relationsbyggande; relationskompetens; barnets perspektiv; annanhet; förståelsehorisont; möten; föreställningar;

  Sammanfattning : I min vetenskapliga essä beskriver jag självupplevda situationer som behandlar fyra barn i förskolan och pedagogernas agerande. Berättelserna handlar vid första anblick om pedagogers relationsbyggande och relationskompetens och huruvida de lyckas eller misslyckas att bemöta barnets behov och känslor. LÄS MER