Sökning: "My Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden My Olsson.

 1. 1. "Att jobba med det jag tycker är kul" - En kvalitativ studie om arbetstrivsel och arbetsglädje hos fyra sjukhuskuratorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Olsson; [2020]
  Nyckelord :Work motivation; work joy; stability; work environment; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is about work motivation, finding joy in work and how social worker at hospitals perceive this. The essay begins with a look at the history of work motivation and work joy. The study also brings up previous research that has been done within the subject. LÄS MER

 2. 2. ”Vi borde ha så mycket mer praktik” : En undersökning om delaktighet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Civics; Competences; practice; inclusion; teacher education; Samhällskunskap; kompentenser; verksamhetsförlagd utbildning; delaktighet; ämneslärarutbildning;

  Sammanfattning : Ämneslärarutbildningen idag baseras på proposition 2009/10:89 som bygger på de förändringar som införandet av proposition 1999/2000:135 innebar och syftar till att studenterna under sin verksamhetsförlagda utbildning och utbildning ska utveckla kognitiva, kulturella, kommunikativa, kreativa, kritiska, sociala och didaktiska kompetenser. Under min egen ämneslärarutbildning i samhällskunskap har jag upplevt svårigheter i att skapa delaktighet hos eleverna jag undervisat, då det har funnits en osäkerhet kring mina egna kompetenser och förmågor. LÄS MER

 3. 3. "Är det nu vi pratar om?" : En kvalitativ studie om hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :history; history didactics; history consciousness; historical time; sequence; narrator; actor; canon; small story; big story; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk tid; sekvens; berättare; aktör; kanon; den lilla historien; den stora historien; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid. Fokus var de undersökta lärarnas utsagor om hur de resonerar kring sin egen och sina elevers förståelse för historisk tid samt om lärarnas resonemang kring användandet av artefakter i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Performance of Asset Pricing Models in the Nordic Stock Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Olsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER