Sökning: "My Tom"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden My Tom.

 1. 1. Vreta Lantmannaskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Monie-Landerö; [2020]
  Nyckelord :skola; restaurering; kulturminne; byggnadsvård; ombyggnation; bevara; kulturhistoriskt värde; befintligt; tillägg; ingrepp; restoration; preservation;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har handlat om att med varsamhet göra ingrepp i befintlig byggd miljö. Att förhålla mig till det som är, till historien och till kontexten. Föremålet för mina ingrepp är Vreta Lantmannaskola och ramarna - att rita om densamma till bostäder. LÄS MER

 2. 2. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Hultberg; [2020]
  Nyckelord :terrain vague; vaga platser; loose space; praktisk gestaltning; signalobjekt; spontan användning; stadsomvandling; Norra Sorgenfri;

  Sammanfattning : Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. LÄS MER

 3. 3. My Organization Wants Me to Do What? The Effect of Implementing the B-Corp Certification on Employee Pro-Environmental Behavior

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Dorottya Balla; Tom Runesson; [2019]
  Nyckelord :pro-environmental behavior; commitment; organizational change; life satisfaction; norm-activation model; value-belief and norm framework; social exchange theory; theory of planned behavior; B-Corp Certification.;

  Sammanfattning : In today’s society, environmental concern might be at a historical peak. 2778 companies in 60 countries have now acquired the Benefit-Corporation (B-Corp) Certification in attempts to demonstrate their environmental responsibility. LÄS MER

 4. 4. Införandet av IFRS 3 : Vilken effekt på goodwill har det haft för svenska banker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tom Fahlén; [2018]
  Nyckelord :Annual accounts; accounting; goodwill; intangible assets; IFRS 3; Företagsekonomi; årsredovisning; goodwill; immateriella tillgångar; IFRS 3;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att granska vilka värdeförändringar införandet av IFRS 3 fått för redovisningen av goodwill. I min uppsats har jag använt mig av en kvantitativ metod, där årsredovisningar har granskats från fyra olika företag inom bankbranschen. Uppsatsen har en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Aesthetics of Defiance : Queer Subjectivity in the Films of Xavier Dolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Sebastian Malmquist; [2017]
  Nyckelord :film; Xavier Dolan; style; queer; subjectivity; non-normative; narrative; auteur; marginaized; Pasolini; Deleuze; Bonitzer; Foucault; I Killed My Mother; Heartbeats; Laurence Anyways; Tom at the Farm; Mommy;

  Sammanfattning : This master's thesis is an investigation into Xavier Dolan's depictions of queer and non-normative characters. Through close analyses of the director's first five films, this study identifies Dolan's recurring stylistics and narrative techniques, and how they relate to his cinematic representation of individuals who do not conform to society's norms. LÄS MER