Sökning: "Myndighetsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Myndighetsbeslut.

 1. 1. IVO och Icke överklagbara myndighetsbeslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sten Rydbeck; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt en. administrative law ; processrätt en. civil procedure ; socialrätt en. social and welfare law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Certain decisions of the government ministry known as IVO or inspektionen för vård och omsorg (loosely translated: The inspection for health and care) leave the individuals affected without legal recourse. This is justified by the decisions classification as mere criticisms without serious effect on the people being criticised, however many of the government bodies responsible for the hiring of health and care professionals use registries of these criticisms in their hiring process. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNICERING FÖR ALLA : om kommunicering inom LSS för de med utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Lind; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; Intellektuell funktionsnedsättning; Myndighetsbeslut; Kommunicering; LSS;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur väl de med utvecklingsstörning tillgodogör sig den kommunicering som skickas ut vid LSS-beslut. Efter inledningen presenteras utvecklingsstörning, vad det kan innebära för individen samt bedömningskriterier för utvecklingsstörning. LÄS MER

 3. 3. Yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården - En studie av återkallelseinstitutet i förhållande till offentligrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Klintberg; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt; hälso- och sjukvård; yrkeslegitimation; återkallelse; patientsäkerhet; offentligrättsliga principer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a presumption that holding a professional license within the health care sector guarantees that the health care practitioner has the appropriate competence and personal qualities that are required for the specific medical profession. A health care practitioner (e.g. LÄS MER

 4. 4. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensbegränsande exklusivitetsklausuler i vertikala avtal : En undersökning av när konkurrensbegränsande avtal är förbjudna, främst vid tillämpning av e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Dezfolian; Denisé Digemo; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Konkurrens råder på marknader varpå fler än ett företag är verksamma. De konkurrensrättsliga reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att upprätthålla en effektiv och fungerande konkurrens i Sverige och inom den Europeiska unionen. LÄS MER