Sökning: "Myndighetstext"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Myndighetstext.

 1. 1. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 2. 2. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 3. 3. Länsstyrelsen Skåne på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Katja Dahlström; [2018]
  Nyckelord :språklagen; sociala medier; myndigheter; myndighetstext; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sociala medier är relativt nya kommunikationskanaler som ständigt är i ropet. För att följa med i trenden är det många myndigheter som har bestämt sig för att synas på sociala medier. För dem gäller det oavsett medium att följa språklagen. LÄS MER

 4. 4. "Du blir mig" : En textanalys om statliga universitets identitetsskapande på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mia Miller; [2018]
  Nyckelord :universitet; myndighetstext; New Public Management; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna. LÄS MER

 5. 5. Enkelt och tydligt eller svårt och ologiskt på trafikbolags webbplatser? : En språkvetenskaplig studie om användarvänlighet och begriplighet utifrån mottagares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Dalsman; [2018]
  Nyckelord :användarvänlighet; begriplighet; mottagaranpassning; myndigheters kommunikation; myndighetstext; digital kommunikation; kommunikation på webben; multimodalitet; vidgade texter; klarspråk; läsbarhet; multisekventiell struktur; attityd; mottagares upplevelser; kommunikationssituation; kollektivtrafik; trafikbolag; mottagargrupp;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks tre trafikbolags webbplatser utifrån en utvald mottagargrupps upplevelser. Mottagargruppen utgörs av studerande på universitet eller högskola och undersökningarna genomfördes med hjälp av att personer ur denna mottagargrupp agerade informanter. LÄS MER