Sökning: "Myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Myndighetsutövning.

 1. 1. Hur långtgående är skyddet för borgenärsintresset när en gäldenär avlider under ett skuldsaneringsbeslut? : Betalningsplanens roll och borgenärers rätt till omprövning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Natalie Celik; [2019]
  Nyckelord :skuldsanering; gäldenär; borgenär; betalningsplan; skuld; omprövning; dödsbo; kronofogdemyndigheten; överskuldsättning; arvingar; dödsbodelägare; fordringsrätt; skuldsaneringsbeslut; överklaga; myndighetsutövning; ärvdabalken; skuldsaneringslagen; betalningsmoral;

  Sammanfattning : Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civilrättslig förändring avseende betalningsansvaret. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Stjärnsäter; [2019]
  Nyckelord :social worker; work environment; stress; child meetings; misuse; client; socialarbetare; arbetsmiljö; stress; barnsamtal; maktmissbruk; klientkontakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö inom Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Tony Persson; Daniel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :psycho-social working environment; candidate exam; sex; age; Swedish individual- and family social care.; psykosocial arbetsmiljö; kandidatexamen; kön; ålder; individ- och familjeomsorgen.;

  Sammanfattning : This study is a quantitative secondary analysis of existing data from psycho-social working environment questionnaires for the municipality of Jönköping. The goal of the analysis is to study differences between two parts of the individual- and family care, the public authority part and the outpatient care, as well as differences in sex and age-categories. LÄS MER

 4. 4. Privat initiativrätt i planprocessen : En jämförelse mellan Sverige, Norge och England

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Andersson; Jenny Fält; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Planning process; Private initiative; Housing development; Municipality; Privat initiativrätt; Byggaktör; Kommun; Kommunalt planmonopol; Detaljplan; Planprocess; Detaljplaneprocess;

  Sammanfattning : Fram till år 2025 beräknas mellan 51 000 och 93 000 bostäder behöva byggas i Sverige varje år. Idag byggs inte ens i närheten av så många. Konjunktur är mycket betydande för bostadsbyggande men även detaljplaneprocessens effektivitet och hur fort detaljplaner kan tas fram påverkar hur mycket som byggs. LÄS MER

 5. 5. Att möta klienter på fritiden : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta och leva i en liten kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Magnus Bergström; Torbjörn Carlström; [2019]
  Nyckelord :Social work; small municipality; social authority; private; professional; Socialt arbete; liten kommun; myndighetsutövning; privat; professionell;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning i en mindre kommun upplever och hanterar möten med klienter i sin privata roll i samhället kopplat till deras yrkesroll. Den metod vi använde oss av var kvalitativ metod och empirin samlades in genom intervjuer. LÄS MER