Sökning: "När ett barn dör"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden När ett barn dör.

 1. 1. NÄR DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende barn med ett familjecentrerat förhållningssätt på BIVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Heidi Sundblom Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; Barnintensivvård; Döende barn; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: The majority of all the children cared for in the intensive care setting in Sweden per year are cared for in a pediatric intensive care unit. It can be perceived as hard when a child dies, and as a nurse specialist in a pediatric intensive care unit it's a part of the job to care for these children and their families. LÄS MER

 2. 2. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
  Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

  Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER

 3. 3. När livet vänds upp och ner : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petersson Ellen; Lindgren Amanda; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar över 300 barn i cancer i Sverige. Trots att forskningen kommit långt dör fortfarande barn i cancer varje år. I samband med ett barns cancerdiagnos står också föräldrar och närstående vid sidan om som i sig genomgår ett stort trauma av ovisshet och maktlöshet inför hur framtiden kommer att utspela sig. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocessen inför och under palliativ vård av barn : - Vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Madeleine Nilsson; Anna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; barn; familj; vårdpersonal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2018 avled 92 185 personer i Sverige av dessa var 462 stycken barn under 18 år.  Ungefär hälften av dessa 462 barn dog under sitt första levnadsår. Bland det värsta som kan hända en familj är att förlora ett barn. Att förlora ett barn är en påfrestande situation ur både familjens och vårdpersonalen perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Våga fråga : Patienters upplevelser av att vara suicidal samt hur de upplever vården efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Bengtsson; Jessica Kärrman; [2020]
  Nyckelord :suicidförsök; suicid; patientperspektiv; patientens upplevelse; patientens känslor; vårdrelation; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Varje dag tar fyra personer sitt liv i Sverige, vilket innebär att var sjätte timma dör någon av sina egna handlingar. En tredjedel av de som tar sitt liv har kontakt med psykiatrisk hälso- och sjukvård, och ännu fler har varit i kontakt med andra instanser inom hälso- och sjukvården. LÄS MER