Sökning: "Näringslivstransporter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Näringslivstransporter.

  1. 1. Definition av näringslivstransporter ur ett trafikmätningsperspektiv

    Master-uppsats, KTH/Transportplanering

    Författare :Josefin Olofsson; [2021]
    Nyckelord :commercial vehicle transport; commercial vehicles; road traffic; traffic measurement; Näringslivstransporter; näringslivets transporter; vägtrafik; trafikmätning;

    Sammanfattning : Kunskap om vägtrafikens sammansättning behövs för planering av relevanta åtgärder och utvärdering av framtida lösningar inom trafiksystemet. För att öka kunskapsunderlaget om trafikens tillstånd utvecklar Trafikverket Region Stockholm en mätplan för Stockholmsregionen som syftar till att genom mått och indikatorer bättre kunna förklara trafikläget och dess förändring. LÄS MER