Sökning: "Närmiljö förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Närmiljö förskola.

 1. 1. "Det är ett evigt jobb" : Förskollärares förståelse av och arbete med kränkande behandling och mobbning i förskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Markbäck; [2021]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; socialekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att bidra med kunskap om förskollärares förståelse av och arbete med kränkande behandling och mobbning i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett samhällsproblem som ger förödande konsekvenser för individen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Förskolan - en plats för fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om hur verksamma förskollärare på landsbygden arbetar med fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Myrvold; [2021]
  Nyckelord :Bronfenbrenner´s developmental ecological model; Physical activity; Preschool; Preschool teacher; Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell; Fysisk aktivitet; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett växande problem i samhället. Med hjälp av fysiskaktivitet kan man arbeta för att förhindra detta. Förskolan är en viktig del iarbetet, eftersom en stor del av alla barn mellan 1-5 år är inskrivna i förskolanoch spenderar mycket av sin vakna tid där. LÄS MER

 3. 3. Barns representation av sin materiella närmiljö : En studie gjord med utgångspunkt i barns fotografier av sin förskola i Sverige och Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Victoria Alvarsson; Hanna Engels; [2020]
  Nyckelord :Children s photographs; preschool; Sweden; South Africa; material environment.; Barns fotografier; förskola; Sverige; Sydafrika; materiell miljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk förskolekontext, via barns fotografier. I studien deltar två förskolor, en i Sverige och en i Sydafrika. Barnen fick i uppgift att fotografera sin förskolas materiella miljö. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogikens betydelse i förskolan : En intervjustudie om utomhuspedagogik och aktivitet för barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Preschool; pedagogy; development; outdoor environment; preschool teacher; : Förskola; pedagogik; utveckling; utomhusmiljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att visa på möjligheter till utomhuspedagogik, synliggöra olika aspekter på utomhuspedagogik och varför det behövs utomhuspedagogik i förskolan. Fokus ligger på förskollärares möjlighet att erbjuda förskolebarn pedagogiska och gemensamma aktiviteter i utomhusmiljön på förskolan, hur de inkluderar barnen till att utforska utomhusmiljön som är en del av deras närmiljö. LÄS MER

 5. 5. Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Förskola Närmiljö Pedagogiskt ansvar Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. LÄS MER