Sökning: "Närståendelån"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Närståendelån.

 1. 1. Närståendetransaktioner i aktiebolag : En utredning av hur närståendetransaktioner rättsligt hanteras

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Denice Öhlund; [2019]
  Nyckelord :Närståendetransaktioner; Aktiebolag; Närståendetransaktioner i Aktiebolag; Närståendeförhållanden; Transaktioner; Närstående; Närståendebegreppet; Olagliga värdeöverföringar; Närståendelån; AMN 2012:05;

  Sammanfattning : Den reglering som finns för aktiebolag är omfattande men saknar vid denna studie en uttrycklig reglering för närståendetransaktioner. Syftet med studien har därför varit att utreda området närståendetransaktioner och hur företeelsen rättsligt hanteras. För att uppfylla syftet med studien har rättsdogmatisk metod använts. LÄS MER

 2. 2. Cash Pooling- I ljuset av aktiebolagslagens förbud mot närståendelån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Anderkron; [2014]
  Nyckelord :Cash pooling; likviditetshantering; närståendelån; låneförbud;

  Sammanfattning : I Sverige aktualiserar cash pool-system särskilda aktiebolagsrättsliga frågeställningar, beroende på att lån till aktieägare som huvudregel är förbjudna. Vid en prövning av de undantagsmöjligheter som ges uppstår särskilda bedömningsproblem när ett företag som äger aktier i det utlånande aktiebolaget har sitt säte utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). LÄS MER

 3. 3. Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Linda Larsson; [2008]
  Nyckelord :Låneförbud; närståendelån; förvärvslån;

  Sammanfattning : Det civilrättsliga låneförbudet handlar om förbud mot olika sorters lån. De lån som kommer att behandlas i denna uppsats är närståendelån, ställande av säkerhet och lån till förvärv av aktier. Då det finns många aktiebolag i Sverige ses detta som ett aktuellt och viktigt ämne. LÄS MER