Sökning: "Närståendes upplevelser av den palliativa vården"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Närståendes upplevelser av den palliativa vården.

 1. 1. Närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet : Enlitteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Savic; Marjam Sattar; [2022]
  Nyckelord :Experience; Home; Home health care; Next of Kin; Nurse; Palliative care; Hemmet; Hemsjukvård; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges allt mer i patientens hem och ska ske utifrån de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna innebär symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd. Sjuksköterskan har en stor roll inom den palliativa vården och ska arbeta utifrån det palliativa förhållningssättet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Irene Ilvesten; Emilie Söderlund; [2022]
  Nyckelord :palliativ vård; livets slutskede; sjuksköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Enligt WHO syftar palliativ vård till att förbättra livskvalité och lindra lidande. Sjuksköterskans roll vid vårdandet av en patient i livets slutskede innebär att tillgodose närståendes och patienters behov. Döden bör ses likt en naturlig del av livsresan och ska inte påskyndas eller fördröjas. LÄS MER

 3. 3. Palliativ vård ur ett närståendeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Löfkvist; Moa Storm Edholm; [2022]
  Nyckelord :literature review; palliative care; relatives; caring science; litteraturstudie; palliativ vård; närstående; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduktion: När en människa inte längre kan bli läkt från sin sjukdom går vården från botande till lindrande och benämns palliativ vård. I Sverige utgår den palliativa vården från fyra hörnstenar; kommunikation och relationer, symtomlindring, stöd till de närstående och multiprofessionellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Karlsson; Sophie Söderén; [2022]
  Nyckelord :experience; home care; nurse; palliative care; qualitative; hemsjukvård; kvalitativ; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården i hemmen är för alla som är i behov av vård vid livets slut. Fler väljer att få avsluta sitt liv i sitt eget hem. Syftet med palliativ vård innebär att främja livskvaliteten och stödja både patient och närstående. LÄS MER