Sökning: "Nätarmeraing Betong Pålning Betongplatta Påldäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nätarmeraing Betong Pålning Betongplatta Påldäck.

  1. 1. Pålade plattor för stora laster : En jämförelse mellan nätarmerade och fiberarmerade betong plattor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Gustav Simmons; [2002]
    Nyckelord :Construction engineering; Fiberarmerarmering Nätarmeraing Betong Stålfiber Pålning Betongplatta Påldäck; Byggnadsteknik;

    Sammanfattning : Funktionskraven på industrigolv har under senare år ökat. Ett industrigolv skall klara att överföra laster till underlaget samt utgöra ett fast och plant underlag. I denna rapport har två utföranden av påldäck för golv i lagerlokaler jämförts. LÄS MER