Sökning: "Nåmis Louisedotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nåmis Louisedotter.

  1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
    Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

    Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER