Sökning: "NCC"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet NCC.

 1. 1. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER

 2. 2. Optimering av källsortering i renoveringsprojekt- En fallstudie av renoveringsprojekt hos NCC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elina Hedlund; Josefine Thunström; [2020]
  Nyckelord :reconstruction projects; sustainability; environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen ställs det högre och högre krav och fler mål sätts upp för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet, detta då branschen idag står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan. Den främsta anledningen till dess höga belastning på miljön är det genererade avfallet som branschen idag står för ca en tredjedel av det genererade avfallet i landet. LÄS MER

 3. 3. To see or not to see the error of one´s ways : Consciousness and the Error-Related Negativity

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Noah Kaufman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The error-related negativity (ERN) is a widely-used electrophysiological measure of error processing in the brain. Whether the ERN supports conscious awareness of erring has yet to be determined. LÄS MER

 4. 4. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Lehtinen; [2020]
  Nyckelord :ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; Globala målen; Skanska; Peab; NCC;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet är baserat på fallstudier av byggföretag som verkar i Sverige, Europa och USA. Fokuset i fallstudierna var att undersöka hur tre byggföretag applicerar och översätter de globala målen i sin verksamhet och hur det fungerar i det praktiska arbetet. LÄS MER