Sökning: "NDDs"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet NDDs.

 1. 1. Peer relationships and Mental Healthin Adolescents with Neurodevelopmental Disorders : A Quantitative analysis

  Master-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Estrella Torres Cabo; [2022]
  Nyckelord :Well-being; floursihing; Mental health; fPRC; Adolescence; NDD; Neurodevelopmental disorders; friendship; peer relations;

  Sammanfattning : Adolescence is a time of change where maturational milestones lead to the prioritization of peerinput, and the social context becomes crucial in its influence of those milestones. Adolescents socialcontext requires adapting to complex social norms through self-regulation, a process which adolescents having neurodevelopmental disorders struggle with, bounding them to a certain incompetencein dealing with the peer group and friendships. LÄS MER

 2. 2. ”Äsch, det är som vanligt, den elevenbrukar springa iväg lite” : En kvalitativ studie om svensklärares definition av NPF och deras arbete med extraanpassning och särskilt stöd i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elma Begic; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassning; särskilt stöd; NPF; generella anpassningar; inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Swedish upper secondary teachers work with extra adaptationand special support regarding neurodevelopmental disorders (NDDs) in upper secondary schooland their perceptions of NDDs and what extra adaptations and special support entail. Tworesearch questions are presented: how do Swedish teachers define extra adaptation and specialsupport in terms of NDDs? And how do Swedish teachers work with extra adaptation andspecial support regarding NDDs in upper secondary school? Qualitative semi-structuredinterviews are conducted with six upper-secondary teachers. LÄS MER

 3. 3. Generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) lines deficient for genes associated with neurodevelopmental diseases using CRISPR/Cas9 technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Claudia De Guidi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Induced pluripotent stem cells (iPSCs) can self-renew and differentiate into many other cell types. IPSCs are derived from somatic cells, and upon reprogramming, they share an expression profile similar to embryonic stem cells (ESCs). LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Carlström; Vilija Kuusela; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; health promotion; NDDs; school nurse; student; Elev; hälsofrämjande; NPF; samarbete; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är i behov av stöd då de är extra känsliga för krav och press i skolan. Skolsköterskans primära uppgift är att stärka elevens välbefinnande genom att vara närvarande, lyssna och att vara delaktig i samtal. LÄS MER

 5. 5. The relationship between mental health in adolescents having self-reported neurodevelopmental disorders and sources of parental knowledge: A cross-sectional study

  Master-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lotte Sophie Moes; [2021]
  Nyckelord :adolescents; adolescence; neurodevelopmental disorders; NDD; parent-adolescent interaction; parental knowledge; adolescent disclosure; mental health; well-being;

  Sammanfattning : The present study aimed to compare adolescents (14-15 years old) having self-reported neurodevelopmental disorders classified as flourishing with those adolescents classified as non- flourishing concerning rated mental health problems and adolescent perceptions of adolescent disclosure and parental control. The present study used a cross-sectional design based on a secondary analysis of data collected in the LoRDIA research program. LÄS MER