Sökning: "NEDSKRÄPNING"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet NEDSKRÄPNING.

 1. 1. En minskad plastkonsumtion? - En studie om konsumenters attityder och förväntade respons på införandet av skatten på plastbärkassar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Segge; Tina Rodjeil; [2020]
  Nyckelord :Plastbärkasse; Plastpåse; Nedskräpning; Ekonomiska styrmedel; Skatter; Attityder; Beteendeförändring; Plastic carrier bag; Plastic bag; Littering; Economic instruments; Taxes; Attitudes; Behaviour change;

  Sammanfattning : Plastmaterial har sedan 1950-talet orsakat problem i naturen på grund av materialets slitstarka och svårnedbrytbara egenskaper. Dessa egenskaper är också en anledning till dess popularitet, och varje år tillförs ungefär 100 miljarder plastbärkassar bara till den europeiska marknaden. LÄS MER

 2. 2. Retursystem för take away-förpackningar i Sverige : En utvärdering av hinder för ett välfungerande retursystem ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Sinimaa; Jean-Ling Yeung; [2020]
  Nyckelord :Reutilization; reuse; survey; single-use plastic; system of reuse; deposit-return system; Återanvändning; återbruk; enkätundersökning; engångsplast; återbrukssystem; pantsystem;

  Sammanfattning : På europeiska stränder utgör plast som bland annat muggar och bestick en stor andel av det marina skräpet. För att begränsa resursanvändning och nedskräpning bedriver IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt där ett retursystem för take away-förpackningar implementerats på elva restauranger och kaféer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Bioplastproduktion från skogsindustriellt avloppsvatten : En energiteknisk och ekonomisk utvärdering för att producera polyhydroxyalkanoater på Gruvöns Bruk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Hedin; [2020]
  Nyckelord :bioplastics; wastewater; evaluation; economic; PHA; bioplast; avloppsvatten; utvärdering; ekonomi; PHA;

  Sammanfattning : I framtiden kommer avfall att behöva hanteras cirkulärt och resurser tas om hand för att möta hårdare framtida miljökrav. Ett miljöproblem som lyfts de senaste åren är nedskräpning där plast ofta nämns som ett exempel. Plast är ett viktigt material och används i stora delar av samhället. LÄS MER

 4. 4. Circular economy and degrowth perspectives on plastic collection and recycling on Bali

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; degrowth; plastic waste; littering; recycling; pick analysis; social enterprise. Cirkulär ekonomi; nerväxt; plastavfall; nedskräpning; återvinning; plockanalys; social företagsverksamhet.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis studies plastic littering, collection and recycling on Bali in Indonesia. Due to unsound waste management systems, low awareness and few incentives for collection, plastic waste has the tendency to leak to the environment, where it pollutes land and water, and poses a threat to wildlife and human health. LÄS MER

 5. 5. Markägares relationer till allemansrätten : En intervjustudie i Upplands Väsby kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :Allemansrätten; Markägare; Sverige; Organiserat friluftsliv; Kommersiellt friluftsliv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera privata markägares relation till allemansrätten. Undersökningen genomfördes med kvalitativ analys av tre semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna belyste markägarnas förhållningssätt till och åsikter om allemansrätten. LÄS MER