Sökning: "NIU"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet NIU.

 1. 1. Gymnasieelevers motivation och utbrändhet inom elitidrott : En kvantitativ enkätstudie i Sveriges nationellt godkända idrottsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Egegård; Ludwig Johansson; [2021]
  Nyckelord :Burnout; elite athlete sport; nationally approved sports education NIU ; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory; Motivation; utbrändhet; elitidrott; NIU; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) motiveras till sin idrott i enlighet med Self-determination Theory och Organismic Integration Theory, med hjälp av en modifierad Sport Motivation Scale (SMS-6). Vidare syftar studien till att undersöka om elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) upplever utbrändhet, med hjälp av Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). LÄS MER

 2. 2. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan fotbollsklubbar och undervisningen vid NIU-fotbollsgymnasium : om samverkan och påverkan mellan utbildning och det omgivande fotbollssamhället

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Edberg; [2021]
  Nyckelord :NIU; fotbollsgymnasium; fotboll; niu-fotbollsgymnasium; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka hur fotbollsklubbar i en region har inflytande över utbildningen på ett NIU-fotbollsgymnasium. • Påverkar intressen från olika fotbollsklubbar inom regionen utbildningen på NIU-fotbollsgymnasium? I sådana fall, på vilka sätt? • Hur beskriver lärare och elever relationen mellan fotbollsklubbar i det omgivande samhället och undervisningen inom NIU-fotbollsgymnasium? Metod Studien hade en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Kroppen & sociala medier : En kvalitativ studie av hur sociala medier kan påverka elitidrottande tjejers kroppsuppfattning ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Aisha Faiqi; Camilla Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; elitidrott; sociala medier; niu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna undersökning syftar till att ur ett genusperspektiv undersöka om elitidrottande tjejers kroppsuppfattning påverkas av sociala medier. Detta har genomförts med hjälp av följande frågeställningar: 1. Hur ser användningen av sociala medier ut bland elitidrottande tjejer? 2. LÄS MER

 5. 5. ”Eftersom vi går NIU ska vi inte ha lika mycket bollsporter för det kan vi redan” : En kvalitativ studie om upplevelser av ämnesinnehållet i idrott och hälsa hos elever som läser specialidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mattis Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Specialidrott; idrott och hälsa; läroplansteori; formulering; transformering; realisering; ämnesplanen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en förståelse kring hur specialidrottselever upplever ämnesinnehållet i idrott och hälsa. Målet med studien var även att se hur elevernas upplevelser kring innehållet är i förhållande till den definierade ämnesplanen, det vill säga om undervisningen exempelvis anpassats utefter eleverna som specialidrottsklass. LÄS MER