Sökning: "NJA 2013 s. 588"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden NJA 2013 s. 588.

 1. 1. Hur skyddsvärt är ett barn? - Om barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran. Uppsatsen har arbetats fram med hjälp av en rättsdogmatisk metod och ramas in av ett rättskritiskt perspektiv såväl som ett barnperspektiv. Genom barnkonventionen har barnet ett omfattande skydd. LÄS MER

 2. 2. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; garant; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 3. 3. Vem ska skydda ett barn? Om styvföräldrars garantansvar för sina styvbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; garantansvar; garantläran; underlåtenhetsbrott; rättspliktsteorin; handlingsplikt; nära levnadsgemenskap; frivilligt åtagande; NJA 2013 s. 588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda huruvida en styvförälder kan inta ställning som skyddsgarant för sina styvbarn och därigenom hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för att genom underlåtenhet orsaka en viss effekt är att hen befinner sig i garantställning. LÄS MER

 4. 4. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 5. 5. En tillräckligt bra förälder?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Malmkvist; [2014]
  Nyckelord :Förälder; Barn; Underlåtenhet; Barnahus; Socialrätt; Straffrätt; LVU; SoL; NJA 2013 s.588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De straffrättsliga och de socialrättsliga regleringarna löper ofta parallellt i sin ambition att upprätthålla barnets grundläggande rättigheter till en trygg och säker uppväxt. I mötet mellan dess företrädare, i min text representerad av polis och socialtjänst, uppkommer inte sällan svårigheter när dessa regleringar ska tillämpas i en gemensam kontext. LÄS MER