Sökning: "NJA 2016 s.107"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden NJA 2016 s.107.

 1. 1. Emissionsgarantier - En analys i ljuset av rättspraxis och kapitalmarknadsrättsliga regleringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Krappe; [2019]
  Nyckelord :Emissionsgarantier; Teckningsutfästelser; Emission; Nyemission; Aktier; NJA 2016 s.107; NJA 1918 s.394; Emittentbolag; Teckningslikvid; Standby-underwriting.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid inledandet av en nyemissionsprocess ligger det i bolagets intresse att analysera marknadens intresse för deltagande i emissionen. Det kan ligga i bolagets intresse att vända sig till en alternativ finansiär för att säkerställa att kommande nyemission blir fulltecknad, detta görs genom ett teckningslöfte från finansiären som innebär att finansiären åtar sig, mot vederlag, teckna de aktier som blir över i nyemissionen. LÄS MER

 2. 2. Får domstolens rättstillämpning komma som en blixt från klar himmel? - En utredning av principen om jura novit curias förhållande till kontradiktionsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Ekström Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; jura novit curia; kontradiktionsprincipen; materiell processledning; NJA 2016 s. 107; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Två grundläggande rättsgrundsatser inom civilprocessrätten är principen om jura novit curia och kontradiktionsprincipen. Jura novit curia innebär att domstolen känner lagen och att domstolen ska tillämpa den adekvata rättsregeln på tvisten, oavsett om parterna baserat sin talan på denna eller ej. LÄS MER

 3. 3. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 4. 4. Formkrav, för vem eller vad? En omodern inskränkning av avtalsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :formkrav; fastighetsöverlåtelser; aktieteckning vid nyemission; NJA 2016 s 107; Utfästelser;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för olika avtal är att det föreligger avtalsfrihet mellan parterna. Då vissa avtal kräver att formkrav ska vara uppfyllda för att avtalet ska giltigförklaras inskränks sålunda avtalsfriheten för dessa avtal. Formkravet för fastighetsöverlåtelser stadgas i 4:1 JB och har sina rötter ungefär 300 år tillbaka. LÄS MER

 5. 5. Domaren känner rätten - på parternas bekostnad? - En undersökning av förhållandet mellan jura novit curia och kontradiktionsprincipen efter NJA 2016 s. 107

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Härle; [2017]
  Nyckelord :processrätt; jura novit curia; kontradiktionsprincipen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jura novit curia utgör en av grundbultarna inom den svenska processrätten. Principen innebär att domaren ansvarar för rättstillämpningen och att utrymmet för parterna att påverka denna är mycket begränsat. LÄS MER