Sökning: "NO-undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet NO-undervisning.

 1. 1. Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Martén; [2020-03-10]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; naturorienterande ämnen; NO; undervisningskvalitéer; yngre elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. LÄS MER

 2. 2. Bin i undervisningen, varför då?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Dahlberg; Emma Månsson; [2020]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Undervisning med bin; Bisamhälle; No-undervisning; Erfarenhetsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten syftar till att undersöka hur undervisning om bin och biodling kan möjliggöra lärsituationer inom no-undervisningen med hållbarhetsfokus, genom att undersöka erfarenheter hos pedagoger kring arbetet med bin med fokus på relationer mellan lärare-elev-innehåll. Detta har vi besvarat med följande frågeställning: Vilka relationer utifrån den didaktiska triangeln framkommer då pedagoger resonerar kring undervisning med bin som utgångspunkt? För att kunna formulera vår undersökningsfråga har vi genomfört systematiska sökningar i olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Experiment inom NO-undervisning: Vad säger den senaste forskningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Per Svensson; Johan Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Experiment; Simulerade experiment; Virtuella experiment; Lärardemonstrationer; Elevdriven; Bedömning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vad det senaste decenniets forskning har belyst kring arbete med experiment i naturorienterande undervisning riktat mot åk 4-6. En systematisk informationssökning i ett flertal databaser via Libsearch resulterade i 13 artiklar som utifrån förutbestämda kriterier vidare granskades. LÄS MER

 4. 4. Årskurs 2-elevers uppfattningar om utomhusundervisning i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Åkesson; Patricia Björklund; [2020]
  Nyckelord :elever i årskurs 2; fenomenologi; gruppintervjuer; pragmatism; utomhuspedagogik; utomhusundervisning.;

  Sammanfattning : Vid vårt förra självständiga arbete (SAG), skrev vi om utomhuspedagogik i NO för F-3 elever. Vår uppfattning var att det behövs fler studier ur ett elevperspektiv och därför föll det sig naturligt att det var detta vi skulle ta oss an i examensarbetet. LÄS MER

 5. 5. Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Björklund; Hanna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Inlärningsvinst; learning by doing; outdoor learning; outdoor teaching; primary school; school development; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av befintlig forskning och annan relevant litteratur angående kunskapsvinster med utomhuspedagogik. Syftet med översikten är att besvara frågeställningen som är: ”Vilka inlärningsvinster finns för f- 3 elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning?” För att besvara frågeställningen har vi använt oss av tre olika databaser samt sökt i litterära källor. LÄS MER