Sökning: "NPF neuropsykiatriska funktionshinder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden NPF neuropsykiatriska funktionshinder.

 1. 1. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 2. 2. FÖRUTSÄGBARHETENS LOV OCH RUTINENS VÄLSIGNELSE : Examensarbete om möbeldesign för människor med psykisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Arna G Magnúsdóttir; [2018]
  Nyckelord :möbeldesign; autism; adhd; psykisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this exam project in furniture design is to investigate what special needs persons with neuropsychiatric disorders have – especially those with ADHD and autism – and how furniture design can be of aid, by designing a piece of furniture that can meet some of those needs. I have mainly based my reasonings on books about neuropsychiatric disorders, such as Hallberg and Hallberg (2015) and Hjelmquist (2006), who has interviewed adults with these diagnoses. LÄS MER

 3. 3. Rätten att leva som andra : En kvalitativ studie om LSS-handläggares uppfattningar om LSS, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kim Karlsson; [2016]
  Nyckelord :LSS; biståndshandläggare; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; ADHD;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka LSS-handläggarnas uppfattning om hur väl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tillgodose det behov av stöd som personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha (NPF) samt undersöka om LSS-handläggarna upplever att personer med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD är i behov av stöd via LSS. Metoden var kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades utifrån relevant forskning och socialkonstruktivism samt gräsrotsbyråkratisk teori. LÄS MER

 4. 4. MAKT, NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER OCH MISSBRUK : En kvalitativ studie av professionellas upplevelser av att arbeta med individer som lever med missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Larsson; Kent Patomella; [2015]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionshinder; missbruk; makt;

  Sammanfattning :       Detta är en kvalitativ studie som syftar till att genom ett maktperspektiv undersöka de professionellas upplevelser av de konsekvenser som NPF i kombination med missbruk medför för den enskilda individen i en, genom kommun och landsting, vårdande eller stödjande situation. Studiens vetenskapliga ansats kan beskrivas som en tolkande fenomenologisk ansats där studiens empiriska material har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer och senare analyserats med en GT-inspirerad (Grundad Teori) metod och maktteori. LÄS MER

 5. 5. Alternativa lösningar i den kommunala skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sara Nordström; [2012]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionshinder; kommunprojekt; utvärdering; programteori; barn; ungdom.; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2011 startades NPF-teamet vars mål var att finna strategier för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) så att även dessa barn skulle kunna integreras och få möjligheten att fullfölja årskursen i en ”vanlig” skola. Då NPF-teamet till våren 2012 skulle fortsätta i annan form blev det viktigt att göra en utvärdering av detta projekt. LÄS MER