Sökning: "NPF-problematik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet NPF-problematik.

 1. 1. Professionens makt : En kritisk diskursanalys om normalitet, avvikelse och tolkningsföreträde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Philip Ternström; [2022]
  Nyckelord :Avvikelse; kritisk diskursanalys; litteraturstudie; neuropsykiatrisk diskurs; normalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ternström, Philip (2022). Professionens makt: en kritisk diskursanalys om tolkningsföreträde, normalitet och avvikelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten för eleven att nå sin fulla potential : Hur sker arbetet specialpedagogiskt för elever med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Ejdsell; [2021]
  Nyckelord :NPF; lärmiljö; extra anpassningar; särskilt stöd; lärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att titta på hur lärare och specialpedagoger arbetar med extra anpassningar ochsärskilt stöd och elever som har NPF i grundskolan samt hur dessa följs upp och utvärderas. I studienhar halvstrukturerade intervjuer med 4 lärare från 4 olika grundskolor, 2 olika mellanstadieskolor och2 olika högstadieskolor och 4 specialpedagoger/speciallärare. LÄS MER

 3. 3. Flickor med NPF : Ett föräldraperspektiv på specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Sofie Rudin; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; NPF-problematik; genus; specialpedagogiskt stöd; flickor; föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att flickor med NPF-problematik inte får det stöd och de insatser som de behöver i skolan. Det framkommer också i forskning att samverkan mellan skola och hem är viktigt när det kommer till elevers resultat, men att det brister i samverkan mellan skolan och hemmet när det handlar om flickor med NPF-problematik. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ undersökning om hur ASL som metod för läs- och skrivinlärning fungerar för elever med NPF-problematik : Verksamma lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Röde; [2019]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; iWTR; Integrated Write to Learn; NPF; ADHD; autism; koncentrationssvårigheter; Concentration Difficulties; Attention Deficit;

  Sammanfattning : Skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPFproblematik är ofta problematisk på grund av de svårigheter de befinner sig i. Lärare saknar också ofta kunskap om och har därför svårt att möta och anpassa undervisningen för elever med den här typen av problematik. LÄS MER

 5. 5. Tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik för ökad inkludering och delaktighet : - ur ett pedagog- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Lindström; Malin Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; delaktighet; tillgänglighet; lärmiljö och struktur.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och elever i grundskolan upplever specialpedagogiskt stöd och stimulans, genom användandet av specialpedagogiskt material och gemensamma stödstrukturer, kan bidra till delaktighet, tillgängliga lärmiljöer och därmed inkludering. Vilka möjligheter och vinster liksom hinder och svårigheter upplevs? Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med pedagoger och elever, vilka deltagit i ett skolutvecklingsarbete, samt en kompletterande enkät till pedagoger. LÄS MER