Sökning: "NPM."

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet NPM..

 1. 1. Belöningssystemets roll inom kommunala verksamheter -En fallstudie av två kommunala fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Nilsson; Lisa Rydholm; [2019-08-08]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; offentlig sektor; privat sektor; belöningssystem; målstyrning; monetära och icke-monetära belöningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Chefer inom offentliga verksamheter har påverkats av NPM’sstyrsätt, de vill effektivisera och använda målstyrning. Anställda har däremot inte påverkatsav NPM i lika stor utsträckning, de är inte lika målstyrda utan de arbetar inom offentligaverksamheter på grund av deras värderingar. LÄS MER

 2. 2. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 3. 3. De dubbla verkligheternas dilemma : En komparativ fallstudie över resultatstyrningens påverkan på lärare och polisers arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Berggren; Sam Larsson; [2019]
  Nyckelord :Målstyrning; resultatstyrning; NPM; profession; autonomi; makt; ansvar; rationalitet;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har svensk offentlig verksamhet styrts med resultatstyrning, vilket totalt ändrat statliga organisationers landskap. De som sägs ha påverkats mest av denna förändring är professionsyrken vilka utgör en femtedel av svensk yrkeskår. Denna studie beskriver hur professionella påverkas av resultatstyrning. LÄS MER

 4. 4. Skulle inte alla med? : En diskursanalys av särbehandlingen av personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera-Lisa Stöhr Thorell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Socialdemokraterna; Januariöverenskommelsen; Arbetsförmedlingen; Diskursanalys; Diskursteori.;

  Sammanfattning : I en politisk kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet beslutades att Arbetsförmedlingen ska omstruktureras. Privata aktörer ska förmedla arbeten till medborgarna istället för myndigheten. Beslutet ska inkludera alla grupper i samhället, förutom personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Avpolitiseringspolitik- en diskursanalys av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miriam Gomez Lattes; Beata Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Malmö; jämställdhetsintegrering; diskurs; Fastighets-och gatukontoret; Förskoleförvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ABSTRACT Vi har i denna uppsats velat undersöka om två av Malmös förvaltningar, Fastighet- och gatukontoret och Förskoleförvaltningen samt stadens politiker, de som var verksamma vid antagandet av Utvecklingsplanet för jämställdhetsintegrering 2011-2020, utgått från en specifik förståelse av jämställdhet samt undersöka om denna förståelse sammanfaller i någon övergripande diskurs. För detta har vi utgått från förvaltningarnas årsanalyser från 2016 till 2018, några intervjuer med tjänstepersoner i de berörda förvaltningarna samt själva utvecklingsplanet. LÄS MER