Sökning: "Nackdelar med flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Nackdelar med flerspråkighet.

 1. 1. Upplevelser av flerspråkighet : En jämförelse av en- och flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och nackdelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jennifer Berg Norqvist; [2020]
  Nyckelord :Upplevelse; fenomenografi; flerspråkighet; flerspråkiga; enspråkiga; inlärning; kognitiva effekter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av flerspråkighet i inlärningen i skolan där en jämförelse görs mellan en- och flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och nackdelar. Fokus ligger på de flerspråkiga ungdomarnas upplevelser och vad upplevelserna beror på. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation genom tecken : förskolepedagogers upplevelse av hur tecken som stöd (TSS) kan bidra till barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ylva Johannesson; Jenny Martens; [2013]
  Nyckelord :Kommunikation; Språkutveckling; Teckenanvändning; TSS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur tecken som stöd (TSS) används i förskolan samt hur pedagogerna upplever detta. Anser de att det finns fördelar respektive nackdelar gällande barns språkutveckling och kommunikation vid användandet av TSS? Följande frågeställning har formulerats utifrån syftet: Hur/när använder sig pedagoger av TSS i förskolan samt hur upplever de att detta gynnar barns språkutveckling och kommunikation? Hur upplever pedagogerna sin egen roll i användandet av TSS samt upplever de att det finns fördelar respektive nackdelar med att använda TSS? Undersökningen är kvalitativ och har genomförts med hjälp av intervjuer med fem pedagoger som arbetar i förskolan, varav en är specialpedagog. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av och tankar om att vara flerspråkig - reflektioner av åtta gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Majvor Wihman; [2012-07-09]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; elevreflektioner;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskursSSA133Vt 2012Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 5. 5. Behärskar man flera språk är det inga problem – Tre modersmålslärares inställning till det egna skolämnets för- och nackdelar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Chelala; [2012]
  Nyckelord :Modersmål; tvåspråkighet flerspråkighet; språket e;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse modersmålsundervisning har i skolan samt omdet finns eventuella nackdelar med att vara tvåspråkig. Jag vill genom studien få en bild av hur språklärare samtforskning ser på modersmål och två-/flerspråkiga barn. LÄS MER