Sökning: "Nadia Hedeya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadia Hedeya.

  1. 1. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

    Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

    Författare :Nadia Hedeya; [2017]
    Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; BREEAM; LEED; miljöbyggnad; fastighetsvärdering; certifiering; miljöcertifiering; Ankarparken;

    Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. LÄS MER