Sökning: "Nadia Lazaroo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadia Lazaroo.

  1. 1. Hinder och begränsningar för flyktingkvinnor i Sverige att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR): En kvalitativ undersökning om flyktingkvinnors barriärer till SRHR-vård

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Nadia Lazaroo; [2020-07-01]
    Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; refugee women; Sweden; healthcare; gender;

    Sammanfattning : Health is a universal human right which includes ones sexual and reproductive health and rights (SRHR). It is covered in the UN’s Sustainable Development Goals as a vital part for women’s health, yet for many women these rights are not followed through. This is highlighted as a result of gender inequality. LÄS MER