Sökning: "Nadin Charif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadin Charif.

  1. 1. Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nadin Charif; Amina Isse; [2019-08-16]
    Nyckelord :End-of-life care; experience; family members; hospital; next-of kin; palliative care and perception;

    Sammanfattning : Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. LÄS MER