Sökning: "Nadine Damsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadine Damsberg.

  1. 1. Statistisk analys av blixtdata för Danmark 2002-2010

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

    Författare :Sandra Andersson; Nadine Damsberg; [2011]
    Nyckelord :Physics and Astronomy;

    Sammanfattning : Åska hör till ett av de farligaste fenomenen som finns i vår atmosfär. Intresset av att observera åska har alltid funnits hos människan. Först på senare tid har man börjat förstå fysiken bakom fenomenet, även om det fortfarande finns många luckor i kunskapen. LÄS MER