Sökning: "Nadine Goldie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadine Goldie.

  1. 1. Intre och yttre resurser som påverkar dagligt liv vid amyotrofisk lateralskleros : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Nadine Goldie; Maria Ihse; [2018]
    Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Dagligt liv; Kommunikation; Känslor; Närstående; Palliativ vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en sällsynt progressiv sjukdom som drabbar cirka 200 personer i Sverige årligen. Att drabbas av ALS påverkar personens dagliga liv samt deras närståendes. Personen som insjuknar behöver komplex vård med ett palliativt fokus. LÄS MER